Nomzamo Mbatha got more tha 4.5 million likes to 617 posts on Instagram