Skip to main content
 BlueHost is the best hosting for wordpress blogger

Loading...

Ultimate List of 400+ Blogs That Accept Guest Posts and high-quality content

This post has 400+ ultimate list of blogs that accept guest posts in more than 20 categories. The guest blogging is the only way to promote websites organically without compromising SEO. Feel free to check them out, share them with friends and comment on this article.Google Search Strings you can useWhile the old keyword + “write for us” search can work wonders, after a while, your prospects will run dry, and this search string will yield few (if any) results.

If you want to write for us find more information: Write For Us or Email [email protected].
Over 20 different categories ultimate list of 400+ top quality blogs that accept guest posts

Top 101 Marketing blogs that accept guest postsTop 16 Social media blogs that accept guest postsTop 35 Business blogs that accept guest postsTop 15 SEO blogs that accept guest postsTop 5 Content marketing blogs that accept guest postsTop 23 Entrepreneurship blogs that accept guest postsTop 15 Blogging blogs that accept guest postsTop 21 Finance…

Please Help: My fiance threw me out after 3 days after giving birth twins girl and a boy at C section

Please hide

It was on the 28th of June Mgqibelo ezinzulwini, the day I lost my baby boy.
I met his father in tertiary sasifunda UWC but ephambili kum, ndithe xa ndisenza 2nd year wave swphangela yena. His first job, ndazityhala Nam ke I graduated, unfortunately he had to move to Joburg for a better job, we were so close not even a distance was a threat all I thought of was wenzela future yakhe I will join him later, that was our agreement.

I spoke with my Mom wkudala wandixhasa and trusted me with my decisions wathi NO I can't stay with him of ai wanna go to that province its fine , rather uzawundizama nge rentand everything until Im sorted, savunelana.

Got in Joburg, he was waiting for me we were so happy I stayed for a week until the body corporate sorted the flat issue then I moved.

I will cut the story short, December my Mom passed away ,in a car accident. fortunately sendiwufumenw Msebenzi, wandikhapha sahamba songcwaba uMama, by then things were not really cool but for some reason during that period sasizibeke emva zonke izinto, sijongene ne situation, ekhaya ke siababini Im the older one ibe ngumfana emva kwam he is working. Ubom bethu ke oko yabasithi no mama, we were never close with other families besisiya nje ngeloxesha.saziqhelisa ke ukuba omnye oyame ngomnye.ngeloxesha ndikhulelwe ke emva komngcwabo uMalume wasa susu ko.

Site xa sibuya wahlala phantsi wacela uxolo ngezojolo zakhe and wanted to make things right, hay ke kwayolotyolwa tyhini kwamnandi, I was grieving at the same time ndimana ndisith mama noko uyawulala obuhlayo,
Kwaphela contract kum I was shocked it was not renewed kwaqala kwanzima, he suggested that we move in together, kuba ke ekugqibeleni he paid lobola for me, hay ke sahlala zaqala izimanga zavela ndilala ndodwa umntu engabuyi iintsuku ndilila kubenzima nale yokutya ndilambe ndimithi, ndisitya umhlaba lo uthengiswayo, ndiqhingwe kubenzima constipation indibambile ndahlala ndanyamezela my brother was a student ke ,decided to study again ehlala esikolweni back at home ebendizama ke shame athenge airtime engayazi ukuba ndicinga ukutya, zalndelelana iintsuku umntu akabuyi, ndabe ndifake 7 days notice kwimalana bendinayo, kuba ke bekungekudalanga ndisebenza, believe it I was pregnant ndiphila Ngomhlaba 5 days yaphela kwale kwele 6 usuku ndazincama ndocela ukutya kwezibye guys next door hay bandinika ke ndatya ndabeka yaphuma Mali, mind you akhi mbane kumnyama fone cinyiwe oko.

Yaphuma Mali yam ndathenga ticket ndagoduka. Ndahlala ekhaya, he did not call, things were tougher mali zikamama zingekaphumi, ndahlala ekhya ndigula stress he did not bother to call and ask ndiphi.
3 weeks later he came and asked for forgiveness , ndasisibhanxa ndamxolela wacela sambe ndathi ndisafuna uhlala ekhaya, waveza into ye pregnancy,"I can't be alone almost due you need me by your side please lets think of the kids"

Ndala wahamba ke ezawuqala new job Limpopo, after a month ndalandela sendizawubeleka ke kowabo bathi mandiye khona wathi sevumile ndadibana naye sele edikwe nayinto edibene nam ne call nabantu bakowabo, hay ndathula ke, wajola umntu phambi kwam ndagula sis stress zaphela iinwele ndacheba inkqayi, ndihlala ndodwa kwi Province endingayaziyo, ndithukwe ngesi Pedi, yintombi sendimana ngowuqikelela uthi ngoku, bahleli bobabini "futhi ayingobantwana bam ago first thing DNA"uyavakala ngasemva.

ndagula ubusuku bakhona ndancame ndafowunela Aunty, she is the lady wayencedisa ekhaya, ndamxelela situation, wacela ndilhwele ndiye ezilalini kuye after birth kuba besesiskhulu susu, and naye engazukwazi ukuya khona egulelwa ngumamakhe.

I started bleeding, Called the ambulance, ayifiki, ndabangamzama lomfana akayicholi sent SMSz akaphenduli, ndasothula isikhalo kweza ubhuti wqkwundlu yase next door, sekunzima I struggled, ndavula mnyango wandileqisa esibhedele.

They had to to C section, ndaphaphama ke my babies were so strong and health but so was too weak, I was blessed with a girl and a boy but had to stay a little longer there were complications kum.
Zange avele tu ndasendincedwa ngubhuti lo bendizisile , bephethe izinyo zomntwan ne nto zam zintsha bendithengele, but bezovalelisa besiya Joburg.

I was discharged, ndahamba ke kunzima ukuhamba ndabhatala taxi, yondibeka xa ndifika umntu ufake stick emnyango akavuli, haybo ndihamba nabantwana, kunomoya ngapha ndinabile phantai zintlungu, cwaka ndalila ndayeka unkqonkqoza kumnyama ndixakwe nakukuncancisa bafuna uhoywa wavula it was 8:25 PM, kanti ulele nentombi, the pain was too much to even say a word, ndavele ndalila ndacela athate abantwana, wabathatha ndacela andiphakamise, ndakhasa ndaphakama umntu uqumbile.
Yavela intombi nge gown yanzima into kuthwa mandihambe wavuma mfana wathi hamba ndabiza ndya phi ebusuku wacela ndihambe ndiyamxabanisa.

That night kwabamnyama kum ndangakholelwa nguye lo undenza olohlobo, ndacela ulala ndivuke ndihambe, ndalala ndavuka I called Aunty wathi bazandikhawulela, xa ndisehla. Ndathatha mthwalo nento bendizithengele mntwana ndahlohla, ndaqesha imoto from Limpopo to EC, nge R3 000, ndayifumana komnye utata wasesibhedlele wayendifunele la Taxi the day I was discharged.
Ndakhwela ke abantu abaphumi bedroom, ndahamba sithe xa sifika Mtata sishekelwe nje 20 km waxhuzula mntwanam waxhuzula waxhuzula ndaxakana nento wamisa lotata sathandaza andilili ngapha ndicela uThixo andincede, wayeka wakhala saxhathisa he drove saleqa esibhedlele Aunty sele engaphambili inguye osinika directions, all I remember is ndathi xa ndisehla emotweni ndimbeke esifubeni waxhuzula kanye wayeka kanti kukuphela kwakhe, ndingayazi uyaphela, ndisuke ndifune ukufa ndakuyicinga lamini, wathathwa swphelile I dont remembers konke but all I know when I woke up the confirmed that my boy is no more.

I was under Psychiatric supervision, for 6 Months, kwangcono emva koko, but some days kubanzima, Ndithe xa ndiphuma his family some of abazalana nam babe bekhona abantu bakowabo bezocela uxolo behamba naye, ndabacela ndathi bangangeni naye ndingambulala nyhani wayehleli phandle emotweni, zange ndimbone, ndisazama ukuqhuneka with a psychologist but its not easy but ndiyamkhulisa umntwanam ndisava kabuhlungu nanamhlanje, Im so bitter, I pray everyday for inner piece, but kunzima he wanna come and see the child and I feel like if I could let him in here it would be agreat opportunityto kill him I hate him ndimzonda kakhulu please save me.

The fiance also posted 


Molo Admin
I saw the post below , iyalumeza kabuhlungu with no doubt isuka kumama wabantwana bam my wife.
She is and will always be I love that woman, I’m not going to justify my actions but all I can say I was wrong I was stupid I took advantage of your love for me.
Landlu ndandihlala kuyo Limpopo yayi ngeyoyam it was for the lady I was with, sasivumelene ukuba ndizawuhlala ithutyana de emsebenzini bandilungiselele akakholwa xa ebona umntu endinaye kuba ke sasibisa sagabadela
.
Naleyo ke it does not make it right, I could not open the door kuba ndandingafuni ubone what was happening, ingekuba ndandikulahlela phandle nabantwana bam.
I thought I was in love with the other woman kanti amehlo agcwele inkungu.when things worked out for me, I got excited ndalibala ndisuka phi nabani who stood by me when I had nothing.
Akho nenye endiyiphikayo kwizinto ozibalileyo, zindenzela uvalo kuba ubuzaza bazo zange ndibuqwalasele.
I think sometimes kukuthi uyifumene into oyifunayo ujike ungayazi how to handle it ndabaligwala, what happened between us destroyed me kakhulu my life will never be the same, umama ondizalayo zange aphinde aphile wakuva izenzo zam.
Madlamini ndincede Zizikazi all I am asking from you lithuba ndithethe nawe ndiziphalaze indlela endiziva ngayo,ndicela uxolo I blame myself for the loss of our child, soze ndizilibale igazi lixhaphe kum kodwa ndicela into enye sihlale phantsi sithethe even if it means kubenabantu abadala, to make you feel comfortable.
Admin please ndifuna aphole entliziyweni angade acinge ngondibulala zange wabulala nempukane uthethiswa linxeba ndiyayazi lonto. Andilali ebusuku ndakuyicinga lemeko ndathi ndombona mhla sasiye kowabo engafuni nondiqonda pain emehlweni yakhe yandilimaza isikhalo sakhe sisankenteza ezindlebeni zam.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Popular posts from this blog

Zee World: Fire & Ice Teasers May 2018

Fire & Ice Teasers May 2018 – Upcoming Zee World drama series ‘Fire & Ice’ teasers, previews, updates, episodes, highlights and spoilers for May 2018.

Other Zee World Drama SoapiesZee World - King of Hearts 2 Teasers 2018Zee World My Lost Home Teasers 2018Zee World Fire & Ice Teasers 2018Zee World Sacred Ties Teasers 2018Zee World - The Promise Teasers 2018Coming up on Fire & Ice this May 2018:Monday 14 May 2018
Episode 86

Twinkle gets interrogated at the police station meanwhile Kunj tries everything in his power to get her released. Twinkle is convinced that Mahi is still alive and she asks Kunj to look for her. Could Twinkle be right... is Mahi still alive?
Tuesday 15 May 2018
Episode 87

Yuvraj goes to see Twinkle in jail and he leaves behind a little gift for her. Kunj somehow gathers evidence to get Twinkle bail. Twinkle gives Yuvraj a befitting reply and she states that she will get revenge for Mahi's death.
Wednesday 16 May 2018
Episode 88

Anita gets Reminder to ask…

Zee World - My Lost Home Teasers May - June 2018

My Lost Home  Teasers May 2018 – Upcoming Zee World drama series ‘My Lost Home’ teasers, previews, updates, episodes, highlights and spoilers for May 2018.
Other Zee World Drama SoapiesZee World - King of Hearts 2 Teasers 2018Zee World My Lost Home Teasers 2018Zee World Fire & Ice Teasers 2018Zee World Sacred Ties Teasers 2018Zee World - The Promise Teasers 2018Coming up on My Lost Home this May 2018:Monday 14 May 2018
Episode 51

Jeet loses his memory after a traumatic experience. Cherry tries her best to get in Khurana family's good books.
Tuesday 15 May 2018
Episode 52

Durga tells Jeet that Cherry is his wife. Cherry returns to the Khurana house, ready to control everyone’s move. Angad advises Shabd to tell Mahi about Sapna, but Shabd remains unsure of what to do.
Wednesday 16 May 2018
Episode 53

Angad promises Shabd that he will keep Sapna’s secret hidden. Durga is repentant for her behaviour with Soni. The family cherish their time together at Mahi’s surprise party, however, things…

Zee World - King of Hearts 2 Teasers May - June 2018

King of Hearts Teasers May 2018 – Upcoming Zee World drama series ‘King of Hearts 2’ teasers, previews, updates, episodes, highlights and spoilers for May 2018.
Other Zee World Drama SoapiesZee World - King of Hearts 2 Teasers 2018Zee World My Lost Home Teasers 2018Zee World Fire & Ice Teasers 2018Zee World Sacred Ties Teasers 2018Zee World - The Promise Teasers 2018

Coming up on King of Hearts 2 this May 2018:Monday 14 May 2018
Episode 1

The flag raising ceremony is being celebrated countrywide, with Mahi and her family performing their own and Satya and his family performing theirs. Although all is set to go smoothly, trouble seems to be following both families…
Tuesday 15 May 2018
Episode 2

It's Mahi’s birthday and Satya ends up getting involved without intending to. The day ends up getting more interesting when Satya and Deepu get arrested and end up in a prison where they come face to face with a truly feisty young lady.
Wednesday 16 May 2018
Episode 3

Satya lands a job as a valet …

Zee World - The Promise Teasers May - June 2018

The Promise Teasers May 2018 – Upcoming Zee World drama series ‘The Promise’ teasers, previews, updates, episodes, highlights and spoilers for May 2018.


Other Zee World Drama SoapiesZee World - King of Hearts 2 Teasers 2018Zee World My Lost Home Teasers 2018Zee World Fire & Ice Teasers 2018Zee World Sacred Ties Teasers 2018Zee World - The Promise Teasers 2018
Coming up on The Promise this May 2018:Monday 14 May 2018
Episode 43

Bani promises to manifest her hatred for Jai, for the Park Road incident. Jai finds out about Bani's pregnancy and is extremely happy about having a baby. But Bani does not want anything to do with Jai.
Tuesday 15 May 2018
Episode 44

Bani leaves the Walia house without telling anyone of her whereabouts. Jai receives a call from a stranger claiming Bani is with him and calls Jai over to his house. Will Bani be found?
Wednesday 16 May 2018
Episode 45

Jai has been shot and is in hospital. This news is all over the media. Jigyasa scolds Rano and blames Bani for the s…

SABC 2 - 7de Laan Teasers May - June 2018 (#7deLaan and Youtube Video)

7de Laan Teasers May 2018 – Upcoming SABC2 drama series ‘7de Laan’ teasers, previews, updates, episodes, highlights and spoilers for May 2018.
Coming up on 7de Laan this May 2018:

Monday 14 May 2018.
Episode 4307

Marko has a romantic evening planned for him and Esti. Olivia supports Matrone in her quest to find love.

Tuesday 15 May 2018
Episode 4308


Vanessa puts her foot down. Willem has an important decision to make. Alexa helps Bonita with medical advice.

Wednesday 16 May 2018
Episode 4309


Chris’s life is in danger. Xander is worried about Daniel. Aggie has a brilliant idea for Bruynwaves’s Africa Day project.

Thursday 17 May 2018
Episode 4310


Vanessa is worried about Diederik. Will he fall back into his bad habits? Xander lays his cards on the table.

Friday 18 May 2018
Episode 4311


Vince is sceptical about Justin’s behaviour. Hilda invites Jacob to dinner. Olivia realizes what Matrone is trying to hide.

Monday 21 May 2018
Episode 4312


André opens up old wounds. Bonita blames others for her probl…

Zee World - Sacred Ties Teasers May - June 2018

Sacred Ties Teasers May 2018 – Upcoming Zee World drama series ‘Sacred Ties’ teasers, previews, updates, episodes, highlights and spoilers for May 2018. Other Zee World Drama SoapiesZee World - King of Hearts 2 Teasers 2018Zee World My Lost Home Teasers 2018Zee World Fire & Ice Teasers 2018Zee World Sacred Ties Teasers 2018Zee World - The Promise Teasers 2018Coming up on Sacred Ties this May 2018:Thursday 10 May 2018
Episode 75

Rasika strikes again but this time she instigates Savita to turn against Archana and her family. Varsha asks Manjusha to tell Rasika that, if she ever tries to harm Vanita or Archana in any way she will feel her wrath.
Friday 11 May 2018
Episode 76

Manav sees the wedding necklace he gave to Archana around Shalini's neck and he asks her nicely not to wear it. Rasika insults the entire Deshmukh family and even forces Savita to dance with anklets on in front of everyone.
Saturday 12 May 2018
Episode 77

Savita speaks to Archana while she’s asleep and tells her that …

SABC 1 - Skeem Saam Teasers May - June 2018 (#SkeemSaam and Youtube Video)

Skeem Saam Teasers May 2018 – Upcoming SABC 1 drama series ‘Skeem Saam’ teasers, previews, updates, episodes, highlights and spoilers for May 2018.


Coming up on Skeem Saam this May 2018:
Monday 14 May 2018
Episode 221

Tbose and Kwaito find out who had Tbose’s phone all along. Lehasa gets closer to the truth about what’s affecting his business. Leeto asks for a bit too much from his parents.

Tuesday 15 May 2018
Episode 222

Petersen accuses Kwaito and Sihle of the unthinkable. Kat has some ideas of his own after hearing about Francois’s interview with Lehasa. Granny has a staggering request for Wallet regarding Mr Seakamela.

Wednesday 16 May 2018
Episode 223

Emkay makes a promise that leaves Fanie feeling cold. Cindy might have information that can get Kwaito out of trouble. Celia challenges Alfred to do something he never thought he’d do in a million years.

Thursday 17 May 2018
Episode 224

Petersen finally figures out the identity of a dangerous man. Kwaito fights fire with fire when he marches to …

SABC 1 - Uzalo Teasers May - June - July 2018 (#Uzalo and Youtube Video)

Uzalo Teasers May 2018 – Upcoming SABC 1 drama series ‘Uzalo’ teasers, previews, updates, episodes, highlights and spoilers for May 2018.
Coming up on Uzalo this May 2018:
Monday 14 May 2018
Episode 72 Youtube Video

MaNgcobo is shocked by what the Xulus have to tell her. Gabisile finally finds the thieves with the help of DK. The devil is a woman in tight gym clothing for a tempted Mastermind.

Tuesday 15 May 2018
Episode 73

When MaNgcobo decides to force her way to Gxabhashe’s funeral, Mkhonto has a stern warning for her. Gabisile decides there is only one way to deal with delinquent Mumsy, and Zekhethelo learns the hard way that nothing in life is free.

Wednesday 16 May 2018
Episode 74

Zekhethelo finds her voice and stands up to Gabisile. Mxolisi is upset that Gxabhashe left nothing behind for him in his will.

Thursday 17 May 2018
Episode 75

Nkunzi taunts Qhabanga. Zekhethelo stands up to Gabisile. MaNgcobo wants to find MaMlambo a man.

Friday 18 May 2018
Episode 76

Mamlambo gets a new look that…

Mzansi Magic: The Queen Teasers May 2018 ( #TheQueenMzansi and Youtube Video)

The Queen Teasers May 2018 – Upcoming Mzansi Magic drama series ‘The Queen’ teasers, previews, updates, episodes, highlights and spoilers for May 2018.
Coming up on The Queen this May 2018:

Tuesday 15 May 2018
Episode 207
Rejected

The Khoza family lose one of their own. Vuyiswa develops a disturbing habit. A storm explodes at the Khoza mansion.

Wednesday 16 May 2018
Episode 208
United in Love

Brutus must choose between making peace with his son or risk losing him forever. Kagiso meets a stranger from his past.

Thursday 17 May 2018
Episode 209
What's Leftover

Cleo is jealous of a new arrival at Boi's corner. Kagiso takes a big risk to win back Amo. Harriet looks for clues to trace Prince.

Friday 18 May 2018
Episode 210
Strange Proposal

Brutus is angry at Harriet and threatens to leave. Aunt Bongi asks Shaka not to harm Prince. Madimetja reveals a shocking letter.

Monday 21 May 2018
Episode 211
The Prayer

Harriet lays down her law for Brutus. Amo closes a chapter in her life.

Tuesday 22 May 2018

25 Sexy hot pictures of Babes Wodumo (Bongekile Simelane)

Who is Babes Wodumo? Her real name is Bongekile Simelane and she’s a 23 year old dancer, singer and entertainer. She is signed to Mampintsha’s West Ink label. That’s her hit song, that we told you about before, you can watch it here.